Izglītība Latvijā

RĪGAS MĀKSLAS UN MEDIJU TEHNIKUMS
Profesija: Foto dizaina speciālists
Mācību ilgums: 4 gadi
Studiju uzsākšana: pēc 9. klases
Izglītība: trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis
Programmas īstenošanas forma: klātiene

Profesija: Foto dizaina speciālists
Mācību ilgums: 2 gadi
Studiju uzsākšana: pēc 12. klases
Izglītība: trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis
Programmas īstenošanas forma: klātiene

Adrese: Jūrmalas gatve 96, Rīga, LV-1029
www.rmmt.lv

Apraksts: Foto dizaina speciālista izglītības programmas mērķis ir nodrošināt profesionālās vidējās izglītības programmas apguvi, sagatavot kvalificētu speciālistu, kurš nodarbināts fotogrāfisku darbu projektu veidošanā, darbojoties radošā komandā ar uzņemšanas grupu, veic kvalitatīvu uzņemšanas objektu fiksāciju.
Foto dizaina speciālists lietotāja līmenī pārzina foto uzņemšanas tehniku, kadra kompozīcijas veidošanu, izprot dokumentālā un mākslas foto darbu specifiku, apgaismošanas pamatprincipus, fotogrāfiska produkta radīšanai nepieciešamo darbību, informācijas un izejmateriālu apjomu un kvalitāti, savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību un to racionālu organizāciju, novērtēšanu, fotogrāfijas vērtības estētiskā, etniskā un kultūrvēsturiskā kontekstā, mūsdienu vizuālās vides stilistiskās likumsakarības, projektu īstenošanas ietekmi uz mērķauditoriju.

 

RĪGAS MODES UN STILA TEHNIKUMS
Profesija: Foto dizaina speciālists
Mācību ilgums: 4 gadi
Studiju uzsākšana: pēc 9. klases
Izglītība: trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis
Programmas īstenošanas forma: klātiene

Profesija: Fotogrāfs
Mācību ilgums: 1 gads
Studiju uzsākšana: pēc 12. klases
Izglītība: trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis
Programmas īstenošanas forma: klātiene

Adrese: Ūdeļu iela 22, Rīga, LV – 1064
www.rsm-skola.lv

Apraksts: Fotogrāfs ir kvalificēts darbinieks, kurš strādā fotosalonā, masu mēdijos, foto piederumu veikalā, sadarbojas ar klientiem, veic fotogrāfešanu, fotomateriālu apstrādi, fotogrāfiju kopēšanu, strādā komandā, patstāvīgi plāno un organizē savu darbu.
Kas jāmācās: Kvalifikācijas apguvi var uzsākt pēc vidējās izglītības ieguves. Jāapgūst profesionālie mācību priekšmeti: fotogrāfa darbu tehnoloģija, iekārtas, materiālmācība, biznesa kurss, saskarsme. Teorijas priekšmetu apguve tiek nostiprināta praktisko mācību nodarbībās skolā un kvalifikācijas praksē – fotosalonos, preses izdevumu redakcijās u.c. Ir tiesības turpināt izglītību augstākā līmeņa izglītības programmās.

 

LKA LATVIJAS KULTŪRAS KOLEDŽA
Profesija: Kultūras menedžeris ar specializāciju radošajā fotogrāfijā
Mācību ilgums: 2,5 gadi
Studiju uzsākšana: pēc 12. klases
Izglītība: pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība
Programmas īstenošanas forma: klātiene/neklātiene

Adrese: Bruņinieku iela 57, Rīga, LV-1011
www.kulturaskoledza.lv

Apraksts: Paralēli vispārizglītojošajiem priekšmetiem humanitārajās zinātnēs un profesionālajām studijām menedžmentā studenti iegūst praktiskās iemaņas gan fotogrāfiskā attēla lietišķajā ražošanā, gan radošajā veidošanā. Kā nozīmīgākā prasība šajā programmā ir izvirzīta jēgpilnas un mērķtiecīgi veidotas vizuālas konstrukcijas jaunrades prasmes apgūšana, kas pieļauj patstāvīgu darbu foto-producenta amatā, bet izcilības gadījumā attīsta kompetences darbam ar citu autoru attēliem, kas atbilst foto redaktora un kuratora kompetences līmenim.
Studiju laikā tiek apgūta attēla veidošana ar digitālo un fizikāli-ķīmisko procesu, iemaņas darbam dabiskajā un mākslīgajā apgaismojumā, plašas digitālās apstrādes iemaņas. Prasmju slīpēšanai ārpus lekciju laikā pieejama laboratorija un foto studija. Izglītības procesā ir integrēta filmēšana un montāža, kā arī  mājaslapu konstruēšana. Jēgpilna vizuāla vēstījuma sagatavošanas prasmes tiek nodrošinātas ar plašu fotogrāfiskās domāšanas attīstības kursu saturu. Tiek apskatītas gan pagātnē bijušās aktualitātes, gan ari mūsu laikmeta tendences un to atšķirības.
Liekot uzsvaru uz vizuālo pratību (visual literacy), studiju laikā tiek sagatavotas konkurētspējīgas personas, kurām piemīt zinātniskā izpratība (scientific literacy), ekonomiskā izpratība (economic literacy), multikulturālā izpratība (multicultural literacy), tehnoloģiskā izpratība (technological literacy), informācijas izpratība (information literacy), globālā apzināšanās (global awareness), un tiek veicinātas tās iemaņas, kas  ir pieprasītas tirgū, kā arī attīsta kompetences, kuras nodrošina iespēju patstāvīgi attīstīties turpmākajās dzīves gaitās, kas apliecina specializācijas spēju sagatavot studējošos patstāvīgai dzīvei.

 

RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTE
Iegūstamais grāds: sociālo zinātņu bakalaurs komunikācijas zinātnē
Mācību ilgums: 3/4 gadi
Studiju uzsākšana: pēc 12. klases
Izglītība: akadēmiskā bakalaura studiju programma
Programmas īstenošanas forma: klātiene/neklātiene

Adrese: Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007
www.rsu.lv

Apraksts: RSU Komunikācijas fakultātes studiju programma Fotogrāfija sagatavo fotogrāfijas komunikācijas ekspertus, kuriem piemīt akadēmiskās un profesionālās prasmes fotogrāfijas projektu izvērtēšanā, producēšanā un īstenošanā un kuri orientējas fotogrāfijas medija darbības principos, fotogrāfijas saiknē ar radošajām industrijām un fotogrāfijas lietojuma īpatnībās komerciālajā un mākslas nozarēs. Studējošajiem būs iespēja apgūt, kā īstenot komerciālos un radošos fotogrāfijas projektus, veikt pētījumus un būt fotogrāfijas ekspertiem Latvijā un citās Eiropas Savienības valstīs.
Studiju programmas mērķis: Sagatavot akadēmiski izglītotus, radošus un profesionāli augsti kvalificētus fotogrāfijas medija speciālistus, kuri būtu spējīgi ne tikai konkurēt daudzveidīgu uzņēmējdarbības nozaru darba tirgū, bet, balstoties uz apgūtajām teorētiskajām zināšanām un praktiskajām iemaņām, arī autonomi, kritiski, atbildīgi un prasmīgi realizēt savas radošās un profesionālās idejas fotogrāfijas medijā dažādās komerciālās un nekomerciālās jomās Latvijā un Eiropas Savienībā.

 

BIRUTAS MAGELES STARPTAUTISKĀ  STILISTU SKOLA
Profesija: Fotogrāfs
Mācību ilgums: 15.mēneši
Studiju uzsākšana: pēc 9. vai 12. klases
Izglītība: 2. līmeņa IZM kvalifikācijas apliecību profesijā fotogrāfs
Programmas īstenošanas forma: klātiene

Adrese: Stabu iela 20-12A (pagalma ēka), Rīga, LV-1011
http://stilistuskola.berta.me/

Apraksts: Mācību laikā tiks apgūtas pilnvērtīgas zināšanas fotogrāfijas vēsturē, digitālā fotogrāfijā un tās apstrādē, fotogrāfa darba tehnoloģijā apgūstot fotokameru un objektīvu uzbūvi un to tehniskās īpašības, gaismu un tās īpašības, uzņemšanas parametrus, fotogrāfijas izteiksmes līdzekļus, fotogrāfijas žanrus, zīmēšanu un kompozīciju, foto grimu, komercmodes stilus un imidža veidošanu, mākslas vēsturi, režiju, saskarsmes psiholoģiju un biznesa pamatus, lai aprēķinātu izdevumus fotostudijai un foto sesijai. Pasniedzēji mācību laikā mainīsies lasot savu tēmu un foto žanru.

 

LIEPĀJAS UNIVERSITĀTE
Kvalifikācija: Fotogrāfs
Mācību ilgums: 4.gadi
Studiju uzsākšana: pēc 12. klases
Izglītība: Profesionālais bakalaurs mākslā
Programmas īstenošanas forma: klātiene

Adrese: Baseina iela 9, Liepāja
http://www.liepu.lv

Apraksts: Aktualitātes mākslas un dizaina izglītībā; Dizaindarbības procesa pamati; Kreativitātes pamati; Uzņēmējdarbības saimniecisko procesu vadība un analīze; Informācijas tehnoloģijas mākslas un dizaina izglītībā; Grafiskās apstrādes sistēmas; Gleznošana; Zīmēšana

Fotomāksla: Fototehnoloģijas;Dokumentālā fotogrāfija; Reklāmas fotogrāfija; Mākslas fotogrāfija; Alternatīvā fotogrāfija; Attēlu rediģēšana; Kustīgais attēls; Vizuālā komunikācija; Fotoplenērs